مبحث خطوط حامل در تئوری موسیقی یکی از مباحث بسیار مهم و ویژه می باشد. برای نوشتن قطعات در موسیقی ، نت را بر روی خطوط حامل می نویسند. قبل از توضیح در رابطه با خطوط حامل این نکته را یاد آور می شویم که خطوط حامل چند حالت مختلف دارد که یکی از مهم تریم و مرسوم ترین آن را برای شما در زیر توضیح می دهیم.


خطوط حامل یا خط حامل چیست؟

پنج خط موازی و با فاصله معین و یکسان نسبت به هم که نت ها در بین خطوط و یا بر روی خطوط قرار می گیرند  و از پایین به بالا شمارش می شوند.

 

شمارش خطوط حامل

اگر به تعریف خطوط حامل دقت نمایید تعداد نت ها بر روی خطوط حامل برابر است با :

پنج نت بر روی خطوط حامل، چهار نت بین خطوط حامل، یک نت از پایین چسبیده به خط اول حامل و یک نت از بالا چسبیده به خط پنجم حامل که جمعا یازده نت می شود.

تعداد و محل نت بر روی خطوط حامل

اما باید توجه داشته باشید که گستره صدایی ما بیش تر از این یازده نت می باشد! همانطور که در چرخه نت برای شما آموزش داده شده است نت های موسیقی در این چرخه به سمت نازک تر شدن و یا بم تر شدن بارها و بارها تکرار خواهند شد . پس سوالی که به وجود می آید این است :

- ما بقی نت ها به چه صورت نوشته خواهند شد؟

برای اینکه بتوانیم مابقی نت ها را بر روی خطوط حامل بنویسیم از "خطوط اضافه" یا "خطوط تکمیلی" استفاده میکنیم. بنابراین :

 برای نشان  دادن مابقی نت ها، بر بالا و یا زیر خطوط حامل خط هایی اضافه می شود که به "خط اضافه" یا "خط تکمیلی" معروف می باشد.

 

خطوط اضافه یا تکمیلی در موسیقی

لازم به ذکر است که خطوط حامل سه خطی ، خطوط حامل دو خطی و خط حامل تک خطی و ... نیز وجود دارد که در ساز های مختلف از آن استفاده می شود و در آینده آموزش هایی در این رابطه قرار داده می شود.

در زیر ویدئوی آموزش خط حامل در اختیار شما قرار گرفته است که می توانید مشاهده نمایید

در قسمت بعدی از آموزش تئوری موسیقی در رابطه با شکل ظاهری نت کمی بیشتر صحبت می کنیم. موفق باشید.

آموزش نت نویسی با Sibelius