امروزه سازهای بادی یکی از اصلی ترین آلات موسیقی مورد استفاده را شامل می شوند. این سازها اصولا با لوله های توخالی شناخته می شوند و هنگامی که در آن ها دمیده شوند تولید صدا می کنند. بیشتر سازهای بادی بر روی خود کلید (شستی ) یا سوراخ های انگشت گذاری برای تولید نت های گسترده تر دارند و ممکن است در هر کدام روش های مختلفی برای تولید این نت ها بکار برده شوند. بطور خلاصه سازهای بادی از دو بخش اصلی تولید موسیقی می کنند بخش اول دمیدن هوا در آنها و بخش دوم تولید نت بوسیله ی زبانه ها و نگه داشتن سوراخ ها و یا کلید سوراخ ها می باشد.

بوسیله ی دمش هوا از طریق دهانه گیر ، نوازنده قادر به ارتعاش مناسب برای تولید صدا و نت می شود. برای این منظور عموما دو نوع ساختار بکار گرفته می شود. فلوت و زبانه.

دهانه گیر 

یکی از بخش های اصلی یک ساز بادی دهانه گیر یا mouthpeice آن می باشد که ارتباط بین ساز و دهان نوازنده را برقرار می کنند.دهانه گیر ها در سازهای تک زبانه ای (Single-Reed) مانند کلارینت و ساکسیفون ، دو زبانه (Double-Reeds) و فلوت های فیپل مورد استفاده قرار می گیرند.

زبانه یا قمیش 

زبانه در سازهای بادی قطعه ای است بصورت تیغه ای از جنس چوب گیاه قمیش ، بامبو ، نی یا امروزه اکثرا از جنس فلز می باشد که قابل کوک است.

تک زبانه ای (کلارینت و ساکسیفون)

سازهای بادی تک زبانه ای بوسیله ی توسط ارتعاشاتی که هنگام دمیده شدن در دهانه گیر ایجاد می شود ، تولید صدا می کنند. این زبانه بوسیله ی بستی فلزی نگه داشته می شود. زبانه ها بسیار حساس هستند و باید برای تولید نت صحیح دقت بیشتری داشت.

دو زبانه ای (فاگوت ، ابوا)

در این سازها برای زبانه ها از دو تیغه ی بهم بسته شده استفاده می شود. این زبانه ها صدایی تا اندازه تو دماغی ایجاد می کنند و ساخت ، نصب و نواختن آنها بسیار مشکل می باشد. بسیاری از نوازندگان حرفه ای دو زبانه ، تیغه های خودشان را می سازند. قسمت متراکم و تنگ ابتدایی دو زبانه ها این امکان را برای نوازندگان فراهم می سازند که با یک نفس مدت زمان بیشتری از آهنگ را بنوازند.

خانواده ی ساز های فلوت از طریق دمیده شدن در آنها تولید صدا می کنند ، هوای دمیده شده در چند بخش وارد ساختار لوله ای فلوت می شود و از طریق ارتعاشات مختلف تولید نت و صدا می کند. جایگاه و نوع دمیدن در فلوت ها می تواند متفاوت باشد.

فلوت Transverse یا Side-blown (پیکولو ، فیف و...)

این نوع فلوت ها زمانیکه نواخته می شوند بصورت افقی نگه داشته می شوند. نوازنده در سوراخ های دهانه ی آن بصورت عمودی می دمد .

تولید نت های مختلف 

کوتاه یا بلند سازی ستون هوای داخل ساز باعث تولید نت در رنج مختلف می شود. این امر بواسطه ی نگه داشتن سوراخ های تعبیه شده مشخصی روی ساز صورت می گیرد.( سوراخ ها می توانند با انگشت مسدود و بازگشایی شوند و یا می توانند با کلید های مخصوص باز و بسته شوند)