لوگوی آکادمی موسیقی آرمیس
ورود ثبت نام
خانه
Pic
JM
۱۶۵ نفر امتیاز داده اند
کد شابم
۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۲-۰۱
ارتباط با استاد
مشاهده
وضعیت دوره
100% تکمیل
قیمت هر سطح ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت کل دوره ۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۰,۰۰۰
زمان آموزش ۱۱:۱۸:۲۰
سطح دوره مقدماتی تا پیشرفته
56 بازخورد مشاهده
کاربر هنرجو
محمد2 یوسفی2
sadra chahooshi
شهاب اسماعيلي
618 +

اطلاعات کلی دوره

به جمع هنرجویان این دوره بپیوندید
در صورتی که قبلا بخشی از دوره را خریداری کرده باشید . مبلغ آن از مبلغ کل کم می شود
کد دوره #2
تعداد سطح ۱۶
تعداد جلسه ۶۱
تعداد ویدیو ۱۵۵
پیش نیاز ندارد
قیمت کل دوره ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت نهایی ۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان

محتوای آموزش

خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۷-۴ مدت زمان : 00:17:40

برای این جلسه فایل ضمیمه وجود ندارد

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۷-۴ مدت زمان : 00:21:39
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۷-۴ مدت زمان : 00:06:49
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۷-۴ مدت زمان : 00:17:39
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۸-۴ مدت زمان : 00:07:51
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۸-۴ مدت زمان : 00:06:29
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۸-۴ مدت زمان : 00:08:11
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۸-۴ مدت زمان : 00:04:50
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۹-۸ مدت زمان : 00:09:13
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۹-۸ مدت زمان : 00:04:39
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۹-۸ مدت زمان : 00:04:50
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۹-۸ مدت زمان : 00:06:11
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۰-۴ مدت زمان : 00:10:20
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۰-۴ مدت زمان : 00:10:14
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۰-۴ مدت زمان : 00:19:56
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۰-۴ مدت زمان : 00:10:36
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۱-۱ مدت زمان : 00:11:43
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۱-۱ مدت زمان : 00:09:59
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۱-۱ مدت زمان : 00:10:07
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۱-۱ مدت زمان : 00:12:48
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۲-۸ مدت زمان : 00:16:37
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۲-۸ مدت زمان : 00:10:39
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۲-۸ مدت زمان : 00:14:13
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۲-۸ مدت زمان : 00:13:18
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۳-۵ مدت زمان : 00:09:16
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۳-۵ مدت زمان : 00:05:24
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۳-۵ مدت زمان : 00:08:53
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۳-۵ مدت زمان : 00:06:17
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۴-۲ مدت زمان : 00:17:15
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۴-۲ مدت زمان : 00:16:08
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۴-۲ مدت زمان : 00:14:02
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۴-۲ مدت زمان : 00:07:31
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۵-۹ مدت زمان : 00:07:44
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۵-۹ مدت زمان : 00:10:46
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۵-۹ مدت زمان : 00:13:17
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۵-۹ مدت زمان : 00:19:06
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۶-۶ مدت زمان : 00:13:34
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۶-۶ مدت زمان : 00:27:26
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۶-۶ مدت زمان : 00:10:53
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۶-۶ مدت زمان : 00:09:06
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۷-۳ مدت زمان : 00:04:46
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۷-۳ مدت زمان : 00:06:37
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۷-۳ مدت زمان : 00:10:09
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۷-۳ مدت زمان : 00:07:02
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۸-۰ مدت زمان : 00:07:13
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۸-۰ مدت زمان : 00:11:09
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۸-۰ مدت زمان : 00:16:17
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۸-۰ مدت زمان : 00:06:02
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۹-۷ مدت زمان : 00:11:50
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۹-۷ مدت زمان : 00:08:32
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۹-۷ مدت زمان : 00:10:55
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۹-۷ مدت زمان : 00:09:21
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۰-۳ مدت زمان : 00:13:19
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۰-۳ مدت زمان : 00:08:27
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۰-۳ مدت زمان : 00:16:08
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۰-۳ مدت زمان : 00:10:45
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۱-۰ مدت زمان : 00:09:42
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۱-۰ مدت زمان : 00:10:49
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۱-۰ مدت زمان : 00:06:19
کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۱-۰ مدت زمان : 00:07:26
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۸۵,۰۰۰ تومان

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۲-۷ مدت زمان : 00:22:23

معرفی دوره آموزش کاخن

یکی از کامل ترین و جامع ترین دوره هایی که در رابطه با ساز کاخن تولید شده است و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته تا بتوانید از آن نهایت استفاده را ببرید. در این آموزش سرفصل ها طوری تنظیم شده است تا بتوانید از ابتدایی ترین موارد شروع به آموزش و یادگیری کاخن نمایید و مرحله به مرحله مفاهیم و آموزش های جدید را فرا بگیرید به طوری که بعد از گذراندن چند جلسه  بتوانید به راحتی با چند موزیک همنوازی کنید .
تمامی موارد تئوری که نیاز دارید در جای مناسب و قدم به قدم به شما آموزش داده می شود پس به هیچ عنوان نگران تئوری موسیقی نباشید زیرا این مفاهیم را در طول دوره و در جای مناسب یاد خواهید گرفت.

با توجه به اینکه این دوره پر از ریتم های مختلف هست بنابراین بسیار حائز اهمیت است که تمام تمرین ها و تکنیک هایی که در جلسات ابتدایی این دوره به شما آموزش داده می شود را بخوبی تکرار و تمرین نمایید. از سطح 8 به بعد در هر جلسه کلی ریتم به شما آموزش داده می شود و با این ریتم ها در انتهای هر جلسه چند موزیک را کاور می کنیم.

تمامی ریتم ها و تمرین هایی که به شما آموزش داده می شود در فایل تمرین و ضمیمه همان جلسه بصورت PDF در اختیار شما قرار گرفته است و لطفا از آن پرینت بگیرید تا بصورت یک جزوه و کتاب از آن استفاده کنید.
در نهایت بعد از پایان این دوره شما می توانید در ریتم های مختلف اجرا داشته باشید و به راحتی در اجراهای گروهی شرکت کنید. امیدواریم از دوره آموزش کاخن نهایت استفاده را ببرید.

نیازمندی های شروع دوره

•    ساز کاخن
•    نیم ساعت تمرین روزانه برای شروع

 

 اگر برای شروع آموزش مجازی کاخن دچار تردید و سردرگمی هستید و یا نمی دانید که چه سازی را برای خود انتخاب نمایید همین حالا از طریق شماره 01133410938 با ما تماس بگیرید.

مشاهده دوره آموزشی کاخن (جلسه اول رایگان)

سرفصل هایی که در آموزش مجازی کاخن یاد می گیریم :

 • تاریخچه ساز کاخن و معرفی قسمت های مختلف ساز کاخن و نحوه ساختار آن
 • نحوه نشستن بر روی ساز کاخن و نحوه نواختن آن
 • آموزش ضربه بیس (Base)
 • آموزش ضربه اپن (Open)
 • نکات مهم و ضروری مربوط به ضربه اپن و بیس و ارائه تمرین
 • معرفی نت و آشنایی با شکل ظاهری نت ها
 • زمان کشش در نت گرد، سفید و سیاه
 • خط حامل در ساز کاخن و نحوه نوشتن و خواندن نت ها بر روی خط حامل
 • آموزش ضربه Tip ، Open
 • معرفی ساده میزان شمار
 • آشنایی با علامت تکرار ، L و R
 • ارائه  نرمش های دست قبل از تمرین کاخن نوازی
 • آموزش نت چنگ و نحوه اجرا و شمارش آن
 • آموزش و اجرای چند تمرین با نت چنگ
 • آموزش ضربه اسلپ (Slap) به همراه آموزش چند ریتم
 • معرفی مترونوم  و آموزش کار با مترونوم
 • آموزش کامل میزان شمار یا میزان نما
 • اجرای چند تمرین همراه با مترونوم
 • ارائه و اجرای الگوهای ریتمیک ساز درامز (ریتم های پاپ راک)
 • آموزش اجرای گوست نت (Ghost Note) و ارائه چند تمرین در این قالب
 • ارائه چند تمرین از ترکیب تکنیک هایی که تا کنون یاد گرفته اید.
 • توضیحات تکمیلی در رابطه با ریتم های ساز درامز و اجرای این ریتم ها با کاخن
 • ارائه و اجرای چند ریتم کاربردی از ریتم های ساز درامز
 • آموزش کاور کردن یک موزیک با کاخن همراه با ریتم هایی که تا الان یاد گرفته اید (هم نوازی)
 • معرفی و آموزش نت دولاچنگ و زمان کشش آن
 • معرفی و آموزش تکنیک آکسان همراه با ارائه ریتم های دارای آکسان
 • ارائه و اجرای ریتم های تمرینی با مترونوم
 • آموزش و ارائه ریتم های جدید دارای آکسان
 • ارائه چند ریتم جدید و پرکاربرد
 • ارائه و اجرای چند ریتم پاپ راک
 • هم نوازی با  چند موزیک از ریتم هایی که تا این مرحله یاد گرفته اید
 • ارائه ترکیب نت چنگ نقطه دار با دولاچنگ و نحوه شمارش و اجرای آن
 • ارائه 6 تمرین جدید از Drum set Groovs
 • ارائه و اجرای 34 ریتم جدید به عنوان تمرین
 • ترکیب نت چنگ و دولا چنگ و نحوه شمارش و خواندن آن
 • آشنایی با وزن خوانی بصورت مقدماتی
 • آموزش وزن خوانی ترکیب های جدیدی از نت های چنگ و دولا چنگ
 • مروری کوتاه به درس های جلسات گذشته و وزن خوانی آن ها
 • ارائه و اجرای چند ریتم drum set grooves
 • ارائه چند تمرین برای تقویت سرعت دست ها
 • آموزش تریوله و نحوه اجرای آن همراه با ارائه چند تمرین
 • ارائه و اجرای چند ریتم Drum Set groovs همراه با تکنیک تریوله
 • کاور ریتم هایی که تا این مرحله یاد گرفته اید همراه با یک آهنگ (هم نوازی)
 • معرفی ریتم شافل
 • آموزش اجرای چند ریتم شافل
 • اجرای ریتم های شافل همراه با موزیک ( هم نوازی)
 • معرفی سه لا چنگ و نحوه شمارش و اجرای آن
 • ارائه و اجرای ریتم های جدید تمرینی
 • معرفی تکنیک ریز - Roll
 • نحوه اجرای تکنیک Single stroke Roll
 • آموزش اجرای ریز نت سیاه و ریز نت چنگ
 • ارائه چند تمرین از انواع حالت های ریز چنگ
 • معرفی خط اتحاد و ارائه ریتم های مختلف و تمرین ریتم ها
 • هدف از آموزش ریتم های دارای تکنیک ریز و نگاهی به جلسات آینده
 • آموزش تکنیک مولر – Moellerو ارائه تمرینات مربوط به تکنیک مولر
 • ارائه و اجرای تمرین های پارادیدل :
  • paradiddle rudiments
  • Single paradiddle
  • Double paradiddle
  • Triple paradidlle
  • Single paradiddle diddle
 • آموزش اجرای تکنیک Flam (زینت) و ارائه تمرینات
 • آموزش اجرای تکنیک دراگ - Drug- و ارائه تمرین
 • ارائه و اجرای ریتم های ساده شده راک - Rock
 • معرفی نت های نقطه دار
 • ارائه و اجرای ریتم های راک - Rock
 • مروری بر جلسات گذشته و نحوه اجرای گوست نت ها
 • کاور کردن یک موزیک معروف  با ریتم های راک
 • آموزش اجرای ریتم های هیپ هاپ - Hip hop
 • کاور کردن یک موزیک با ریتم هیپ هاپ
 • ارائه و اجرای چند ریتم کانتری - Country
 • کاور کردن یک موزیک با ریتم کانتری
 • ارائه و اجرای چند ریتم آر اند بی - R & B
 • ارائه و اجرای ریتم های تکنو - Techno
 • کاور یک موزیک آموزشی با ریتم تکنو
 • آموزش و ارائه ریتم های فانک – Funk
 • کاور یک موزیک با ریتم فانک
 • آموزش و ارائه ریتم Drum 'n Bass
 • آموزش و ارائه ریتم بلوز – Blues و کاور کردن یک موزیک با این ریتم
 • ارائه ریتم Blues shuffle
 • مفهوم کرشندو Crescendo و دکرشندو Decrescendo
 • مفهوم پیانو "piano" و فورته "forte" در موسیقی
 • ارائه ریتم های
  •  African Shuffle
  • Swing
  • Waltz
 • کاور کردن چند موزیک با ریتم Waltzو Swing
 • ارائه و اجرای ریتم های 6/8
 • ارائه و اجرای ریتم های 6/8 ایرانی یا Persian 6/8
 • کاور کردن موزیک بیست هزار آرزو از محسن چاوشی و امشب شب مهتابه از مهران مدیری با ریتم 6/8
 • بداهه نوازی با ریتم های 6/8 ایرانی
 • آموزش و ارائه ریتم های عربی زیر :
  • Malfuf
  • Ayyub
  • Fallahi
  • Maqsum
  • Saidi
  • Baladi
 • کاور کردن چند موزیک با ریتم های  Malfuf ، Maqsum ،  Baladi
 • ارائه و اجرای ریتم های پرکاربرد Rumba
 • کاور موزیک بسیار زیبا از آرمیک با ریتم Rumba
 • ارائه و اجرای  ریتم های :
  •  New Orlean
  • Samba
  • Reggae
  • Reggae Steppers
  • Samba Reggae
  • Salsa
  • Calypso
  • Merengue
  • Bossanova
 • کاور کردن چند موزیک با ریتم های  New Orlean، Samba ، Reggae ، Regga Steppers ، Samba Reggae ، Salsa ، Calypso ، Merengue ، Bossanova
 • ارائه  و اجرای ریتم های پرکاربرد Afro 6/8و کاور کردن آهنگ با این ریتم ها
 • ارائه و اجرای  ریتم های :
  •  Festejo
  • Baiao
  • Bahian
  • Soca
  • Partido Alto
 • آموزش  میزان ناقص یا آناکروسیس - Anacrusis
 • آشنایی با ضرب بالا در میزان ناقص
 • ارائه و اجرای ریتم های :
  •  Jungle
  • Bolero Rumba
  • Mambo
  • Batacuda
  • Mozambique
  • Lando
 • معرفی تریوله سیاه در ریتم 6/4 و نحوه شمارش و اجرای آن
 • آموزش و ارائه ریتم های :
  •  Guaguanco
  •  Martillo
  •  Middle eastern
  •  Peruvian Twelve
  •  Afro peruvian
  •  Vals peruano
  •  Alea six
  •  Di Bango six
 • معرفی میزان لنگ یا مختلط و توضیح کامل درباره این ریتم ها
 • ارائه چند تمرین از ریتم های لنگ در میزان شمار 5/8
 • تفاوت در شمارش ریتم های 5/4 با 5/8 و مقایسه چند نمونه دیگر
 • ارائه و اجرای چند تمرین از ریتم لنگ در میزان شمار 7/8
 • نحوه اجرای تقسیمات چهارتایی در میزان شمار 7/8
 • معرفی میزان شمار 8/8 و ارائه توضیحات تکمیلی در قالب تمرین
 • معرفی ریتم های ترکیبی
 • معرفی میزان شمار 9/8 و ارائه چند تمرین در این ریتم
 • معرفی ریتم لنگ 10/8 و ارائه و اجرای چند تمرین
 • معرفی ریتم لنگ 11/8 و ارائه چند تمرین در این