لوگوی آکادمی موسیقی آرمیس
ورود ثبت نام
خانه
Pic
JM
۱۱۰ نفر امتیاز داده اند
کد شابم
۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۱-۴
ارتباط با استاد
مشاهده
وضعیت دوره
100% تکمیل
قیمت هر سطح ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت کل دوره ۱,۸۳۲,۶۰۰ تومان ۲,۳۸۰,۰۰۰
زمان آموزش ۱۵:۰۴:۱۳
سطح دوره مقدماتی تا متوسط
73 بازخورد مشاهده
حسین عابدینی
Peyman Seyedvand
جانا فرد
فاطمه فریدونی
361 +

اطلاعات کلی دوره

به جمع هنرجویان این دوره بپیوندید
در صورتی که قبلا بخشی از دوره را خریداری کرده باشید . مبلغ آن از مبلغ کل کم می شود
کد دوره #1006
تعداد سطح ۱۷
تعداد جلسه ۶۸
تعداد ویدیو ۱۹۳
پیش نیاز ندارد
قیمت کل دوره ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت نهایی ۱,۸۳۲,۶۰۰ تومان

محتوای آموزش

خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۰-۶ مدت زمان : 00:20:07
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۰-۶ مدت زمان : 00:13:53
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۰-۶ مدت زمان : 00:20:03
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۰-۶ مدت زمان : 00:17:52
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۱-۳ مدت زمان : 00:16:56
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۱-۳ مدت زمان : 00:09:38
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۱-۳ مدت زمان : 00:12:14
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۱-۳ مدت زمان : 00:12:21
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۲-۰ مدت زمان : 00:16:55
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۲-۰ مدت زمان : 00:09:02
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۲-۰ مدت زمان : 00:13:15
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۲-۰ مدت زمان : 00:09:42
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۳-۷ مدت زمان : 00:11:13
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۳-۷ مدت زمان : 00:09:46
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۳-۷ مدت زمان : 00:11:54
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۳-۷ مدت زمان : 00:19:57
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۴-۴ مدت زمان : 00:13:51
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۴-۴ مدت زمان : 00:19:06
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۴-۴ مدت زمان : 00:20:20
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۴-۴ مدت زمان : 00:12:13
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۵-۱ مدت زمان : 00:13:29
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۵-۱ مدت زمان : 00:23:09
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۵-۱ مدت زمان : 00:09:33
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۵-۱ مدت زمان : 00:15:21
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۶-۸ مدت زمان : 00:14:36
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۶-۸ مدت زمان : 00:08:15
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۶-۸ مدت زمان : 00:10:11
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۶-۸ مدت زمان : 00:15:31
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۷-۵ مدت زمان : 00:20:20
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۷-۵ مدت زمان : 00:16:09
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۷-۵ مدت زمان : 00:21:07
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۷-۵ مدت زمان : 00:17:11
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۸-۲ مدت زمان : 00:23:20
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۸-۲ مدت زمان : 00:16:08
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۸-۲ مدت زمان : 00:17:40
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۸-۲ مدت زمان : 00:15:51
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۹-۹ مدت زمان : 00:09:46
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۹-۹ مدت زمان : 00:11:16
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۹-۹ مدت زمان : 00:11:04
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۱۹-۹ مدت زمان : 00:09:09
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۰-۵ مدت زمان : 00:16:19
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۰-۵ مدت زمان : 00:08:16
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۰-۵ مدت زمان : 00:08:52
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۰-۵ مدت زمان : 00:10:37
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۱-۲ مدت زمان : 00:13:53
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۱-۲ مدت زمان : 00:16:25
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۱-۲ مدت زمان : 00:13:40
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۱-۲ مدت زمان : 00:09:05
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۲-۹ مدت زمان : 00:08:52
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۲-۹ مدت زمان : 00:09:50