لوگوی آکادمی موسیقی آرمیس
ورود ثبت نام
خانه
Pic
JM
۱۷۴ نفر امتیاز داده اند
کد شابم
۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۲-۰۱
ارتباط با استاد
مشاهده
وضعیت دوره
100% تکمیل
قیمت هر سطح ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت کل دوره ۱,۶۳۵,۲۰۰ تومان ۲,۲۴۰,۰۰۰
زمان آموزش ۱۱:۱۸:۲۰
سطح دوره مقدماتی تا پیشرفته
62 بازخورد مشاهده
کاربر هنرجو
محمد2 یوسفی2
sadra chahooshi
شهاب اسماعيلي
753 +

اطلاعات کلی دوره

به جمع هنرجویان این دوره بپیوندید
در صورتی که قبلا بخشی از دوره را خریداری کرده باشید . مبلغ آن از مبلغ کل کم می شود
کد دوره #2
تعداد سطح ۱۶
تعداد جلسه ۶۱
تعداد ویدیو ۱۵۵
پیش نیاز ندارد
قیمت کل دوره ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت نهایی ۱,۶۳۵,۲۰۰ تومان

محتوای آموزش

خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۷-۴ مدت زمان : 00:17:40

برای این جلسه فایل ضمیمه وجود ندارد

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۷-۴ مدت زمان : 00:21:39
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۷-۴ مدت زمان : 00:06:49
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۷-۴ مدت زمان : 00:17:39
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۸-۴ مدت زمان : 00:07:51
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۸-۴ مدت زمان : 00:06:29
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۸-۴ مدت زمان : 00:08:11
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۸-۴ مدت زمان : 00:04:50
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۹-۸ مدت زمان : 00:09:13
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۹-۸ مدت زمان : 00:04:39
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۹-۸ مدت زمان : 00:04:50
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۲۹-۸ مدت زمان : 00:06:11
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۰-۴ مدت زمان : 00:10:20
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۰-۴ مدت زمان : 00:10:14
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۰-۴ مدت زمان : 00:19:56
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۰-۴ مدت زمان : 00:10:36
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۱-۱ مدت زمان : 00:11:43
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۱-۱ مدت زمان : 00:09:59
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۱-۱ مدت زمان : 00:10:07
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۱-۱ مدت زمان : 00:12:48
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۲-۸ مدت زمان : 00:16:37
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۲-۸ مدت زمان : 00:10:39
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۲-۸ مدت زمان : 00:14:13
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۲-۸ مدت زمان : 00:13:18
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۳-۵ مدت زمان : 00:09:16
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۳-۵ مدت زمان : 00:05:24
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۳-۵ مدت زمان : 00:08:53
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۳-۵ مدت زمان : 00:06:17
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۴-۲ مدت زمان : 00:17:15
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۴-۲ مدت زمان : 00:16:08
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۴-۲ مدت زمان : 00:14:02
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۴-۲ مدت زمان : 00:07:31
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۵-۹ مدت زمان : 00:07:44
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۵-۹ مدت زمان : 00:10:46
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۵-۹ مدت زمان : 00:13:17
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۵-۹ مدت زمان : 00:19:06
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۶-۶ مدت زمان : 00:13:34
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۶-۶ مدت زمان : 00:27:26
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۶-۶ مدت زمان : 00:10:53
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۶-۶ مدت زمان : 00:09:06
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۷-۳ مدت زمان : 00:04:46
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۷-۳ مدت زمان : 00:06:37
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۷-۳ مدت زمان : 00:10:09
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۷-۳ مدت زمان : 00:07:02
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۸-۰ مدت زمان : 00:05:19
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۸-۰ مدت زمان : 00:11:09
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۸-۰ مدت زمان : 00:16:17
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۸-۰ مدت زمان : 00:06:02
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۹-۷ مدت زمان : 00:11:50
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۹-۷ مدت زمان : 00:08:32
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۹-۷ مدت زمان : 00:10:55
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۳۹-۷ مدت زمان : 00:09:21
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۰-۳ مدت زمان : 00:13:19
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۰-۳ مدت زمان : 00:08:27
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۰-۳ مدت زمان : 00:16:08
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۰-۳ مدت زمان : 00:10:45